دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ – سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷