بیست و چهارم آبان ماه روز کتاب و کتاب خوانی گرامی باد.