آموزش رفلکسولوژی

رفلکسولوژی نوعی درمان تکمیلی است که با استفاده از ماساژ به منظور یافتن مناطق حساس که با ضربه، عکس العمل نشان می دهند، در دست ها و پاها انجام می شود. البته اغلب پاها به عنوان مناطق تحت درمان استـفاده می شوند. که آموزش رفلکسولوژی در انجمن ملی ماساژ انجام میشود.

Go to Top