برگزاری دوره تخصصی کاربر ماساژ – دهم شهریور ماه 1401