اعضای هیئت علمی مسابقه ملی ماساژ

سرکار خانم عاطفه مرزوقی
سرکار خانم عاطفه مرزوقیریاست مسابقه ملی ماساژ
دکتر مهری چنگی آشتیانی
دکتر مهری چنگی آشتیانی معاون پژوهش و فناوری دانشکده دکتر شریعتی
دکتر جواد رمضی
دکتر جواد رمضیسرپرست فدراسیون ورزش کارگری
دکتر امیر حسین خادمی قمی
دکتر امیر حسین خادمی قمیمدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان
دکتر فرشید طهماسبی
دکتر فرشید طهماسبیرئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اعضای کمیته ستادی و اجرایی

دکتر علی دانش
دکتر علی دانش دبیر اجرایی مسابقه ملی ماساژ
دکتر مهران تیشه گران
دکتر مهران تیشه گرانعضو هیئت رئیسه
مهندس مصطفی کاویانی
مهندس مصطفی کاویانیعضو هیئت رئیسه
دکتر جمشید همتی
دکتر جمشید همتیعضو شورای راهبردی
مهندس امین حاجی حسینی طاحونه
مهندس امین حاجی حسینی طاحونهمدیر کمیته انفورماتیک