قراردادهای همکاری انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

انجمن ملی ماساژ ایران در پی فعالیتهای ارزنده عوامل کمیته ی آموزش و پژوهش به منظور ارتقای سطح بینش عمومی با نگاهی نو و متفاوت درسراسر کشور و جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارایه خدمات ماساژ طبق قواعد علمی و فنی و همچنین توسعه ابعاد و ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، توانسته ارتباط با سازمان ها ، عقد قرار داد و تفاهم نامه با ارگان های مختلف را در این زمینه ایجاد نماید.

قرارداد همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قرارداد همکاری با فدراسیون ورزش کارگری
هییٔت ورزش کارگران استان البرز

قرارداد همکاری با انجمن پرستاری ایران

قرارداد همکاری با دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس

قرارد اد همکاری با دانشگاه فنی حرفه ای دختران شریعتی تهران