اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها ( نمایندگی خدمات ماساژ تحت نظارت انجمن ملی ماساژ در شیراز )