۱۲ نوامبر (۲۱ آبان ماه) روز جهانی ذات الریه (پنومونی)