هدر صفحه همایش
چهارمین همایش تخصصي ملي ماساژ و سومین همایش بین المللی تندرستی و ماساژ2019-09-15T14:48:00+03:30

چهارمین همایش تخصصي ملي ماساژ و سومین همایش بین المللی تندرستی و ماساژ

پوستر همایش 980525

برگـزاری هـمایش و سمینارهای مـتشکل از متـخصصین و افـراد باتـجربه، تـلاشی در راسـتای اغنای روحـیه جستجوگری و کاوشگری بـرای کسب معلومات و اطلاع از یافته ها و اقدامات جدید در عرصه مـاساژاست. علاوه برآن، برگزاری همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی تکنـسین ها،پژوهـشگران و علاقمندان و ایـجادزمینه ای برای فعـالیت هـای جـمعی کمـک شـایانی می نماید. یـکی ازفـعالیت های مهم انـجمن ملی ماساژ جـمهوری اسلامی ایران بـرگزاری هـمایش های بیـن المللی و داخلی می باشـد که از طریق هـمکاری مـشترک مـعاونت پژوهـشی دانـشگاه ها، با گـروه های آموزشـی، مراکـز تـحقیقات و سـازمان ها اجرا می شود. در راسـتای هرچه بهتر انجام شـدن هـمایش ها، مدیریـت انـجمن، مجموعه ای را تحت عنوان دبیرخانه همایش ها ایجاد کرده است.

چهارمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ماساژ
زمان باقی مانده تا شروع همایش
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه

محورهای چهارمین همایش ملی ماساژ ایران

 • معرفی و تقدیر از نام آوران عرصه ی ماساژ
 • نقش ماساژ در آرامش فرد و جامعه
 • ماساژ و تأثیر آن در ارتقای سطح کیفی فعالیت های ورزشی
 • جایگاه ماساژ در ایجاد شغل با شرایط اقتصادی کنونی
 • بررسی اثرات جسمی ماساژ
 • ماساژ و ارتقای عملکرد اجتماعی
 • جایگاه ماساژ در گستره ی جهانی طب مکمل

اهداف چهارمین همایش ملی ماساژ ایران

 • بستـر سـازی زمینـه هـای پژوهشـی در حـوزه مـاساژ، کـار آفـرینی، ارزش آفـرینی و خـلق ثـروت (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای مردم و جامعه

 • اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین ماساژ در جامعه و گسترش آموزش و پژوهش انجمن ماساژ در فضای تمام الکترونیک

 • سیاست گذاری، ارائه راهبرد های آموزشی، ارائه و بررسی روش های نوین تدریس و بررسی فعالیت های شاخص در جامعه در رابطه با انجمن ملی ماساژ

 • فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات علوم ماساژ کشور های مختلف

 • ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین در جامعه و شناخت ارزش ها و الگوهای مناسب

 • افزایش کارایی و اثر بخشی مراکز آموزش و پژوهش ماساژ در جهت تحقق اهداف سازمانی

 • ایجاد ارتباط و انگیزه سازی مدیران منـابع انـسانی و مسئولان آموزش و پژوهش انجمـن ملی مـاسـاژ درسازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی

 • دستیـابی به راهـبردها و راهـکارهـای توسـعه کـارآفرینی و مدیریت منـابع انسانی در امر آموزش مـاسـاژ

گالری تصاویر همایش های پیشین

آخرین اخبار همایش انجمن ملی ماساژ

پیوستن افتخار آمیز سرپرست محترم اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر جواد رمضی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

 طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر جواد رمضی از مدیران برجسته ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند. [...]

برگزار کنندگان چهارمین همایش ملی ماساژ

انجمن ملی ماساژ
جمهوری اسلامی ایران

اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی

انستیتو کار آفرینان پدیده ماساژ

بازدیدها: 12236