چهارمین همایش تخصصي ملي ماساژ و سومین همایش بین المللی تندرستی و ماساژ

سمینار رفلکسولوژی مرداد ماه ۹۷ دانشگاه شهید بهشتی

همایش بهمن ۹۶