تقویم آموزشی2019-01-20T16:51:35+00:00

تقویم آموزشی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

تقویم آموزشی فصل بهار سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی فصل تابستان سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی فصل پاییز سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی فصل زمستان سال ۱۳۹۷