تقویم آموزشی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

تقویم آموزشی فصل بهار سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی فصل تابستان سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی فصل پاییز سال ۱۳۹۹