تقویم آموزشی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

تقویم آموزشی فصل بهار سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی فصل تابستان سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی فصل پاییز سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی فصل زمستان سال ۱۳۹۹